Pocket Diary

SL. No. TITLE Author Month/Year
1 Diagnostic guide for rice insect pests and nematodes (Dhana Phasalare Anistakari Poka Abong Sutrakrumi Chinhat – Revised) (Odia) PC Rath, SD Mohapatra, Totan Adak, Naveen Kumar B. Patil, Basana Gowda G, Guru Pirasanna Pandi G, KR Rao, M Annamalai, Prasanti Golive, SS Pokhare and K Sankari Meena Jan-2020
2 Diagnostic guide for rice diseases (Dhana Phasalare Roga Nirupana O Nirakarana – Revised) (Odia) PC Rath, Srikanta Lenka, AK Mukherjee, Prabhukarthikeyan SR, Manoj Kumar Yadav, Aravindan S, Raghu S, MS Baite, Keerthana U, Manas Kumar Bag and S Mondal Jan-2020
3 Diagnostic guide for rice diseases(Hindi) Manoj Kumar Yadav, AK Mukherjee, Prabhukarthikeyan SR, Raghu S, Aravindan S, SrikantaLenka, Manas Kumar Bag, Urmila Dhua, Totan Adak and Mayabini Jena Sep-16
4 Diagnostic guide for rice insect pests and nematodes(Hindi) Mayabini Jena, PC Rath, SD Mohapatra, Totan Adak, Guru PirasannaPandi G, Basana Gowda G, Naveen Kumar B. Patil, Manoj Kumar Yadav and Berliner J Sep-16
5 Diagnostic guide for rice diseases(English) AK Mukherjee, Prabhukarthikeyan SR, Raghu S, Manoj Kumar Yadav, Aravindan S, SrikantaLenka, Manas Kumar Bag, Urmila Dhua, Totan Adak and Mayabini Jena May-16
6 Diagnostic guide for rice diseases (Dhana phasalare roga nirupana o nirakarana)(Odia) SrikantaLenka, AK Mukherjee, Totan Adak, Prabhukarthikeyan SR, Raghu S, Manas Kumar Bag, Manoj Kumar Yadav, Aravindan S, Urmila Dhua and Mayabini Jena May-16
7 Diagnostic guide for rice insect pests and nematodes (Dhana phasalare anistakari poka adong sutrakrumi chinhat)(Odia) PC Rath, Mayabini Jena, SD Mohapatra, Totan Adak, Naveen Kumar B. Patil, Basana Gowda G and Guru PirasannaPandi G May-16
8 Diagnostic guide for rice insect pests and nematodes(English) Guru PirasannaPandi G, Basana Gowda G, Naveen Kumar B. Patil, Totan Adak, Berliner J, SD Mohapatra, PC Rath and Mayabini Jena Apr-16