Technology Bulletin

Sl. No.

TITLE

Month / Year
1 Dhan Phasalare Anabana Ghasara Samanbit Prabandhan (Integrated Weed Management in Rice) – Sanjoy Saha, BC Patra, Sushmita Munda, LK Bose and PC Rath (Odia) Jun-18
2 Management of Brown plant hopper-An old foe in new form – Mayabini Jena, Guru P Pandi G, Totan Adak, PC Rath, NK Patil and M Annamalai Apr-18
3 Adhika Protinjukta Chaula – CR Dhan 310 (High Protein Rice – CR Dhan 310) – K Chattopadhyay, SG Sharma, Avijit Das, TB Bagchi, BC Marndi, LK Bose, PC Rath, P Samal, ON Singh and Trilochan Mohapatra (Odia) Sep-17
4 High Protein Rice – CR Dhan 310 – K Chattopadhyay, SG Sharma, Avijit Das, TB Bagchi, BC Marndi, LK Bose, PC Rath, Sanjoy Saha, P Samal, ON Singh and Trilochan Mohapatra Sep-17
5 Swarming Caterpillars in Rice: Status and their Management – Mayabini Jena, G. Guru Prasanna Pandi, K.B. Pun, K. Saikia, P.C. Rath, G. Basana Gowda, Naveen Kumar B. Patil, S.D. Mohapatra and Totan Adak Apr-17
6 Dhanara Jaantrikaran Paain Jatiya Dhan Gabeshana Anushthan Dwara Bikasita Hoithibaa Krushijantrapati (CRRI Implements for Rice Mechanization) – S.P. Patel, P.K. Guru, P.N. Mishra and P. Samal) (Odia) Apr-17
7 Integrated Weed Management in Rice – SanjoySaha, Sushmita Munda and BC Patra (Bengali) Nov-16
8 CRRI Rice Varieties for Diverse Ecologies – S.K. Dash, S.K. Pradhan, M.K. Kar, S.S.C. Patnaik, L. Behera, J. Meher, Anandan A., B.C. Marandi, S. Lenka, K. Chattopadhyay, O.N. Singh, P. Panneerselvam and T. Mohapatra page-20 (Tamil) Sep-16
9 Uchch Proteinukt Chawal – CR Dhan 310 (High Protein Rice – CR Dhan 310) – K Chattopadhyay, SG Sharma, Avijit Das, TB Bagchi, BC Marndi, ON Singh and Trilochan Mohapatra (Hindi) May-16
10 Saphal Sankar Dhan Beej Utpadan- Ek Labhdayak Udyam Hetu Margdarsharn (A practical Guide for Successful Hybrid Seed Production in Rice – A Profitable Venture) – RL Verma, JL Katara, Sanghamitra Samantaray, BC Patra, RK Sahu, SSC Pattnaik, Annie Poonam, AK Mukherjee, Baidnath Hembram, RN Rao, ON Singh and Trilochan Mohapatra (Hindi) Apr-16
11 High Yielding and Water Saving NRRI Aerobic Rice Varieties – A Anandan, SK Pradhan, SD Mohapatra, S Saha, P Panneerselvam and ON Singh Apr-16
12 Parivartit Jalvayu Ke Tahat Varshashrit Uparibhumi Tatha Sukha Pravan Kshetron Mein Dhan Ki Kheti  (Rice Cultivation in Rainfed Upland and Drought Prone Areas under Changed Climate) – Padmini Swain, S Mohanty, P Bhattacharya, MJ Baig, K Chattopadhyay, ON Singh and RK Sarkar (Hindi) Mar-16
13 Luna Sankhi (CR Dhan 405) – A High Yielding Rice Variety for Coastal Saline Areas of Odisha for Dry Season: Package of Practices (BC Marndi, K Chattopadhyay, DP Singh, S Saha, P Sen, KR Mahato, AK Nyak, Prem Pal Kumar and ON Singh) Mar-16
14 Geetanjali- Adhika Amalkhama Avam Sugandhita Basumati Dhan- Chasa Paain Krushi Padhati (Geetanjali- A high yielding Basmati type aromatic rice variety package of practices) – Ashok Patnaik, GJN Rao, SSC Patnaik, KS Rao, KM Das and Mayabini Jena (Odia) Mar-16
15 Dhanabhitika Phasala Parjayare Unnat Pranalire Biri Chasa (Improved Production Technology of Black gram in Rice based Cropping System) – SM Prasad, Sujata Sethy, SK Dash, SK Pradhan, DR Sarangi, M Chourasia, TR Sahoo and RK Mahanta (Odia) Dec-15
16 Dhanabhitika Phasala Parjayare Unnat Pranalire Muga Chasa (Improved Production Technology of Green gram in Rice based Cropping System) – SM Prasad, Sujata Sethy, SK Dash, SK Pradhan, DR Sarangi, M Chourasia, TR Sahoo and RK Mahanta (Odia) Dec-15
17 Dhaner Mukhya Rog-Poka Daman (Bengali) AK Mukherjee, Mayabini Jena, SukantaGayen, KrishenduChattopadhaya, Urmila Dhua and RK Sarkar Aug-15
18 A practical Guide for Successful Hybrid Seed Production in Rice – A Profitable Venture (RL Verma, JL Katara, SanghamitraSamantaray, BC Patra, RK Sahu, SSC Pattnaik, SP Singh, Annie Poonam, BaidnathHembram, RN Rao, ON Singh and T Mohapatra Sep-15
19 Matia Gundi Pokara Samanbit Prabandhan (Integrated Management of Brown Plant Hopper (BPH)) – Mayabini Jena, Totan Adak, RK Sahu, Somnath S Pokhare and J Berliner (Odia) Apr-15
20 Bhura Poudh Mahu Ka Samanvit Prabandhan (Integrated Management of Brown Plant Hopper (BPH)) – Mayabini Jena, Totan Adak, RK Sahu, Somnath S Pokhare and J Berliner (Hindi) Apr-15
21 Integrated Management of Brown Plant Hopper (BPH) – Mayabini Jena, Totan Adak, RK Sahu, Somnath S Pokhare and J Berliner Apr-15
22 Satyabhama – Dheepa Jami Paain Marudi Sahisnu Evam Adhik Amalkham  Kisam – A high yielding drought tolerant upland rice variety – SK Pradhan, DK Nayak, L Behera, JR Mishra, BN Sadangi and ON Singh (Odia) Apr-15
23 Satyabhama-A high yielding drought tolerant upland rice variety (SK Pradhan, SR Barik, J Meher, A Anandan, BN Sadangi, ON Singh and T Mohapatra) Apr-15
24 Bibhina Paaristhitiki Paain CRRI Bikasita Dhana Kisma (CRRI Rice Varieties for Diverse Ecologies) – SK Pradhan, SR Barik, J Meher, A Anandan, BN Sadangi, ON Singh and T Mohapatra (Odia) Apr-15
25 Vividh Paaristhitiki Ke Liya CRRI Ki Chawaal Kismen (CRRI Rice Varieties for Diverse Ecologies) (Hindi) Mar-15
26 CRRI Rice Varieties for Diverse Ecologies – S.K. Dash, S.K. Pradhan, M.K. Kar, S.S.C. Patnaik, L. Behera, J. Meher, Anandan A., B.C. Marandi, S. Lenka, K. Chattopadhyay, O.N. Singh and T. Mohapatra Jan-15
27 High Yielding Rice Varieties from CRRI for Coastal Saline Areas – B.C. Marandi, K. Chattopadhyay, D.P. Singh, S.Saha. P. Sen, K.R. Mahata, S. Sasmal and O.N. Singh Jun-14
28 Rice Nematodes and their Management – J. Berliner, S.S. Pokhare, C.D. Mishra, S.C. Sahu and A. Prakash Aug-14
29 Rajalaxmi Sankar Dhan Ke Liye Utpadan Prodyogiki Production Technology for Hybrid Rice- Rajalaxmi –  R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das  (Hindi) Sep-14
30 Ajay Sankar Dhan Ke Liye Utpadan Prodyogiki (Production Technology for Hybrid Rice- Ajay) – R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das (Hindi) Sep-14
31 Rice Cultivation in Rainfed Upland Drought Prone Areas Under Changed Climate-P. Swain, S. Mohanty, P. Bhattacharyya, M.J. Baig, K. Chattopadhyay, O.N. Singh and R.K. Sarkar Jun-14
32 Dhan Ke Samuchit Bhandaran Tatha Adhik Chawal Prapt Karne Hetu  Dishanirdesh (A farmer guide to proper storage and improving out turn ratio (OTR) of paddy rice) – S.G. Sharma and P. Mishra (Hindi) Apr-14
33 Integrated Pest Management in Rainfed Upland Rice-P.C. Rath and P. Samal Apr-14
34 A farmer guide to proper storage and improving out turn ratio (OTR) of paddy rice – S.G. Sharma and P. Mishra Feb-14
35 Rice Bran Oil – A cooking medium with Health Benefits – S.G. Sharma and Avijit Das Nov-13
36 Production Technology for Hybrid Rice- Ajay – R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das Nov-13
37 Production Technology for Hybrid Rice- Rajalaxmi – R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das Nov-13
38 Dhan Mein Samanvit Kharpatwar Prabandhan (Integrated Weed Management in Rice) – Sanjoy Saha and B.C. Patra (Hindi) Nov-13
39 Dhan Ke Yantrikaran Ke Liye  CRRI Bikasit Upkaran (CRRI Implements for Rice Mechanization) – M.Din, P. Mishra, S.P. Patel and P.C. Mohapatra (Hindi) Nov-13
40 Sankar Kism CR Dhan 701 (CRHR 32) Ke Liye Utpadan Prodyogiki (Production Technology for Rice Hybrid CR Dhan 701 (CRHR 32)) – R.N. Rao, K.S. Rao, M.J. Baig, S.S.C. Patnaik, G.J.N. Rao, K.S. Behera and K.M. Das (Hindi) Nov-13
41 Odisha Aur Uttarpradesh Ke Varshashrit Nichlibhumi Tatha Jalakrant Kshetron Ke Liye Ahdik Upaj Denewali Chawal Kisam-CR Dhan 500 (A high yielding rice variety for rainfed lowland and waterlogged areas of Odisha and Uttar Pradesh) – S.K. Pradhan, L. Behera, S.R. Barik, S.K. Dash, J.R. Mishra, A. Ghosh, B.N. Sadangi, O.N. Singh and T. Mohapatra (Hindi) Nov-13
42 Paribartita Jalabaure Barshshrita Dhipajami O Marudiprapidita Anchalapaaini Dhana Chasa – Padmini Swain, Sangita Mohanty, P. Bhattacharyya, M.J. Baig, K. Chattopadhya, O.N. Singh and R.K. Sarkar (Odia) Jul-13
43 Unnat Manara Dhanabihana Utpadana Padhati (Odia) – R.K. Sahu and S.R. Dhua Jul-13
44 CR Dhan 500 – A high yielding rice variety for rainfed lowland and waterlogged areas of Odisha and Uttar Pradesh (S.K. Pradhan, L. Behera, S.R. Barik, S.K. Dash, J.R. Mishra, A. Ghosh, B.N. Sadangi, O.N. Singh and T. Mohapatra Apr-13
45 Integrated Weed Management in Rice – Sanjoy Saha and B.C. Patra) Apr-13
46 CRRI Implements for Rice Mechanization – M.Din, P. Mishra, S.P. Patel and P.C. Mohapatra Apr-13
47 Production Technology for Rice Hybrid CR Dhan 701 (CRHR 32) – R.N. Rao, K.S. Rao, M.J. Baig, S.S.C. Patnaik, G.J.N. Rao, K.S. Behera and K.M. Das Apr-13
48 CR Dhan 500-Jalamagna O Khalajami Paain Adhika Amalakham Kisam (CR Dhan 500 -A high yielding rice variety for rainfed lowland and waterlogged areas) – S.K. Pradhan, L. Behera, S.R. Barik, S.K. Dash, J.R. Mishra, A. Ghosh, B.N. Sadangi, O.N. Singh and T. Mohapatra (Odia) Apr-13
49 Dhan Ki Phasal Mein Azolla Jaib Urbarak Ke Rup Mein Prayog (Hindi) Debendra Pratap Singh Jan-13
50 Gehrejalwale Kshetron Ke Liye Bahustariya Chaval-Machhli Tatha Bagwani Adharit Kheti Pranali (Multitier Rice-Fish-Horticulture Based Farming System for Deepwater Areas) – D.P. Sinhababu, V. Pandey, M. Nedunchezhiyan, K.R. Mahata, P.K. Nayak and P.K. Sahu (Hindi) Jan-13
51 Naveen (Hindi) – S.S.C. Patnaik, K.S. Rao and G.J.N. Rao Jan-13
52 Organic Rice-Improved package of practices for sustainable production – A. Ghosh, K.S. Rao, M. Jena, A. Patnaik and P. Bhattacharyya Jan-13
53 Dhanra Patrapoda Roga Evam Ehara Niyantran (Rice Bacterial Leaf Blight Disease and its management) – K.M Das (Odia) Apr-12
54 Dhanara Mahisha Roga Avam Ehara Niyantran (Rice Blast Disease and its management) – K.M Das (Odia) Apr-12
55 Jalasechita Jami Paain Upajogi Adhika Amalkham Dhan Kisam- Naveen (Naveen) – S.S.C. Patnaik, K.S. Rao and G.J.N. Rao (Odia) Apr-12
56 Multitier Rice-Fish-Horticulture Based Farming System for Deepwater Areas- D.P. Sinhababu, V.Pandey, M.Nedunchezhiyan, K.R. Mahata, P.K. Nayak and P.K. Sahu Jan-12
57 Commercialization of Rice-Fish Farming System Model of CRRI-A Success Story – D.P. Sinhababu and G.A.K. Kumar Apr-12
58 SRI – Annie Poonam, M.J. Baig and K.S. Rao (Hindi) Jan-12
59 System of Rice Intensification (SRI) – Annie Poonam, K.S. Rao and Sanjay Saha Jul-11
60 Varshadhan – J.N. Reddy, S.S.C. Patnaik and A. Ghosh (Odia) Jan-12
61 Varshadhan- Tatiya Odisha Ke Varshashrit Ardhgehre Nichilibhumi Kshetron Ke Liye Adhik Upaj Denewali Dhan Kisam – J.N. Reddy, S.S.C. Patnaik, A. Ghosh and Mayabini Jena (Hindi) Sep-11
62 Odisha Upkulabarti Barshajala Plaabit  Khalua Jami Paain Udhista Dhika Amalkham Dhan Kisam- Swarna Sub-1 – J.N. Reddy, S.S.C Patnaik, R.K. Sarkar and K.S. Rao (Odia) Jul-11
63 Swarna –Sub 1– A promising high yielding rice variety for flood – prone rainfed shallow lowlands of coastal Odisha – J.N. Reddy, S.S.C Patnaik, R.K. Sarkar and K.S. Rao Jul-11
64 Swarna –Sub 1- Tatiya Odisha Ke Varshashrit Nichilibhumiwale Kam Gehre Badh Pravan Kshetron Ke Liye Adhik Upaj Denewali Dhan Kisam – J.N. Reddy, S.S.C Patnaik, R.K. Sarkar and K.S. Rao (Hindi) Sep-11
65 Aerobic Rice- A. Ghosh, K.S. Rao, O.N. Singh, P. Samal, R.N. Dash and T.K. Adhya Jan-11
66 Sukha sahishnu Sahabhagidhaan Kisam Ke Liye Lochdaar Utpadan Pranali –  M. Variar, N.P. Mandal and V. Shukla (Hindi) Apr-10
67 Marudisahishnu Sahabhagidhanra Chasa Padhadi – M. Variar, N.P. Mandal and V. Shukla (Odia) Apr-10
68 Resilient Production System for drought tolerant Sahbhagidhan – M. Variar, N.P. Mandal and V. Shukla Apr-10
69 Rice-Fish Diversified Farming System for Rainfed Lowland Areas – D.P. Sinhababu, P.K. Nayak & P.K. Sahu Mar-09
70 Parasi Dhana Phasalra Poka Niyantran Paain Eka Abyaratha Desi Gyankaushal – Dr. Mayabini Jena (Odia) Apr-10
71 Dhan Ki Kheti Ke Liye Masik Phasal Calendar – K.S. Rao, Sanjay Saha, B.B. Panda, D.S. Meena and P. Jana (Hindi) Apr-10
72 Dhana Chasara Masikia Karyakrama Panjika – K.S. Rao, Sanjay Saha, B.B. Panda, D.S. Meena and P. Jana (Odia) Mar-10
73 Sankar Dhan Rajalaxmira Utpadana Avam Chasa Padhati – R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das (Odia) Mar-09
74 Sankar Dhan Ajayara Utpadana Avam Chasa Padhati – R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das (Odia) Mar-09
75 Monthly Crop Calendar for Rice Cultivation K.S. Rao, Sanjay Saha, D.S. Meena and P. Jana Sep-09
76 Rice Bran Oil – The Best Cooking medium with Health Benefits – S.G. Sharma, Avijit Das and Sanjukta Das Mar-09
77 Production Technology for Hybrid Rice- Ajay R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das Mar-09
78 Production Technology for Hybrid Rice- Rajalaxmi R.N. Rao, S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkkunan, K.S. Behera, S.S.C Patnaik, S.K. Mohanty, S. Das, Padmini Swain and K.M. Das Mar-09
79 Naveen- A high yielding rice variety or irrigated/boro lands package of practices – S.S.C. Patnaik, K.S. Rao and G.J.N. Rao Sep-08
80 Ketekijoha- A high yielding aromatic rice variety for shallow lowlands package of practices – Ashok Patnaik, G.J.N. Rao and K.S. Rao Sep-08
81 Geetanjali- A high yielding Basmati type aromatic rice variety package of practices – Ashok Patnaik, G.J. N. Rao and K.S. Rao Sep-08
82 Varshadhan- A high yielding rice variety for rainfed semi-deep lowland areas of coastal Orissa Package of Practice – J. N. Reddy, S.S.C. Patnaik and A.Ghosh Sep-08
83 Nimba- Dhana Phasalara Poka Niyantran Paain Eka Safal Kitanasaka (Odia) Dr. Mayabini Jena Oct-07
84 Eat Brown Rice for Health Benefits – Sanjukta Das, Avijit Das, S. Sasmal and S.G. Sharma Oct-07
85 Microbial control of insect pests of rice-T.K. Dangar Mar-07
86 Leaf folders of rice and their management – K.S. Behera and T. K. Dangar Mar-07
87 Agro technology for cultivation of Brahmi in Rice based cropping system – R. N. Pati, K.S. Rao and S.G. Sharma Jul-06
88 Insect and Non-insect pests of Rice and their control – P.C. Rath, A. Prakash, J. Rao, K.S. Behera, S. Sasmal , R.C. Dani, C.D. Mishra, G.Padhi and M. Jena Mar-06
89 Green Leaf hoppers and their management – S. Sasmal, P.C. Rath, A. Praksh, J.Rao, K.S. Behera, S.K. Mohanty Mar-06
90  Barshashrita Khalua Jamire Dhana Sahita Machha Chasa – Dr. D.P. Sinhababu (Odia) Feb-06
91 Panipaga O Dhana Chasa – Dr. Sanjoy Saha, Dr K.S. Behera, Dr. Lipi Das (Odia) Feb-06
92 Bugs infesting grains in paddy fields and their management – A. Praksh, J. Rao, P.C. Rath, S. Sasmal, R.C. Dani and K.S. Behera Jan-06
93 Rice Hispa and its Management – P.C. Rath, K.S. Behera, A. Prakash, J. Rao and S. Sasmal Jan-06
94 Vanaspatik Utpad Adharit Dhan Ke Pradhwans Rog Ka Prabandhan – S.N. Tiwari (Hindi)
95 CRRI Praropak (Hindi)
96 Sankar Dhan Ki Kheti (Hindi)
97 Dhan Ki Phasal Mein Azolla Jaib Urbarak Ke Rup Mein Proyag – D.P. Singh (Hindi)
98 Sinchit Kshetron Mein Chote Evam Simant Kisanon Ke Liye Dhan Adharit Krushi Pranali (Hindi)
99 Paushanik Suraksha Tatha Adhik Aay ke Liye Dhan Puaal Mushroom – Sabita Mishra (Hindi)
100 Heera- Dhan Ki Kam Awadhiwali Kisam (Hindi)
101 Sarala-Tatiya Odisha Ki Madhyam Gehra Jalakrant Varshashrit Nichlibhumi Mein Adhik Upaj Denewali Dhan Ki Kisam (Hindi)
102 Pooja-Uthali Varshashrit Nichlibhumi Mein Adhik Upaj Denewali Dhan Ki Kisam (Hindi)
103 Durga-Tatiya Odisha Ki Jalakrant Tatha Gehrajal Kshetron Mein Adhik Upaj Denewali Dhan Ki Kisam (Hindi)
104 Dhan Bhusi Choker CRRI Chulha (Hindi)
105 Dhan Ki Tapaswini Kisam Ki Kheti – A.R. Panda (Hindi)
106 WBPH of Rice and its Management – P.C Rath, A. Prakash, K.S. Behera and J. Rao Sep-05
107 CRRI Mini Modern Paddy Parboiling Unit – P. Mishra and F.C. Das Oct-04
108 Power Operated Rice Winnower-cum-cleaner Developed at CRRI – P. Mishra and F.C. Das Oct-04
109 Weeders Developed at CRRI for Rice and Rice-based Crops – B.C. Parida and F.C. Das Oct-04
110 Seed Drills for sowing Pre-germinated Rice Seeds in Puddled Soil Developed at CRRI – F.C. Das Oct-04
111 CRRI Rice Transplanter – A. K. Chaudhary Oct-04
112 CRRI Rice Chaff and Husk Stove – R.S. Devnani Oct-04
113 Rice Nematodes and Their Management C. D. Mishra S.C. Sahu, J. Rao and Anand Prakash Jul-04
114 Yellow Stem Borer and its Management in rice G. Padhi, R.C. Dani and S. Sasmal Aug-04
115 Farmer Friendly, Non-hazardous, Botanical based Management of Rice Blast – S. N. Tewari May-04
116 Rice-Fish Farming System for Rainfed Lowland Areas- D.P. Sinhababu and P.C .Das Feb-04
117 Integrated management of BPH- Mayabini Jena Jan-04
118 Asian Rice gall midge and its management – A. Prakash, S. Rajamani, K.S. Behera, R.C. Dani, J. Rao, G. Padhi& S. Sasmal Jan-04
119 Climatic Variability of cuttack over last six Decades – SanjoySaha Jan-04
120 CRRI Rice Transplanter – A. K. Chaudhary Jul-02
121 Integrated Management of Rice Storage Insects – Anand Prakash and J. Rao Mar-02
122 Production Technology for Hybrid Rice – S.N. Ratho, D. Panda, K.S. Rao, V. Sarkunan, R. N. Rao, and K. S. Behera Mar-02
123 Azolla Biofertilizer for Rice- D.P. Singh Mar-02
124 Rice-based Farming System for small and Marginal Farmers in Irrigated Areas – K.P. Jha, K.S. Rao, A. Ghosh and Annie Poonam Dec-01
125 Paddy straw Mushrooms for Nutritional Security and Income Generation – S. Mishra Sep-01
126 Growing Very Early Rice Variety Heera – J. K. Roy Jul-01
127 Rice – fish Farming for Rainfed Lowland Areas-D.P. Sinhababu Jul-01
128 Vandana-Varshashrit Upraonbhumi Dhan Ki Adhik Paidavaar Ki Padhati (Hindi) May-01
129 Vandana – Upland Rice : Package of Practices – P.K. Sinha, D. Maiti, M. Variar, R.K. Singh, G.N. Mishra, V.D. Shukla, C.V. Singh and N.P. Mandal Jan-02
130 Sarala-A High yielding rice variety for shallow medium-deep waterlogged rainfed lowlands of coastal Orissa – D. Chaudhury Mar-01
131 Pooja-A high yielding rice variety for shallow rainfed lowland – D.Chaudhary Mar-01
132 Durga-A high yielding rice variety for waterlogged and deepwater rice areas of coastal Orissa – D.Chaudhary Mar-01
133 CRRI Rice Chaff and Husk Stove – R.S. Devnani Dec-00
134 Growing Rice Variety Tapaswini – A.R. Panda Nov-00